video giai thich

san pham son bach tuyet

ID Ten Gia trong trang quan ly
35279 Chu keo Mastic Bạch Tuyết

0-5kg : 45000

1kg : 89000

45kg : 372000

23kg : 1868000

33398 Sơn Meta các màu Bạch Tuyết

08kg : 102283

3kg : 335260

04kg : 52292

02kg : 30791

29223 Sơn kẻ vạch cầu đường Bạch Tuyết

16kg : 1608061

3kg : 307054

2-8kg : 286578

29212 Sơn dầu Alkyd Bạch Tuyết bóng

16kg den-nau-duong-xanh-ngoc-dam : 1600006

15kg den-nau-duong-xanh-ngoc-dam : 1500011

28kg den-nau-duong-xanh-ngoc-dam : 285119

08kg den-nau-duong-xanh-ngoc-dam : 87241

04kg den-nau-duong-xanh-ngoc-dam : 45832

02kg den-nau-duong-xanh-ngoc-dam : 27340

16kg xam-xam-xanh-xam-vang-hoa-binh-vert-vang-chanh-vang-kem-kem-la-ma-gach-ngoi-xanh-ngoc-cafe-sua-vert-nikko : 1600006

3kg xam-xam-xanh-xam-vang-hoa-binh-vert-vang-chanh-vang-kem-kem-la-ma-gach-ngoi-xanh-ngoc-cafe-sua-vert-nikko : 305540

08kg xam-xam-xanh-xam-vang-hoa-binh-vert-vang-chanh-vang-kem-kem-la-ma-gach-ngoi-xanh-ngoc-cafe-sua-vert-nikko : 87241

04kg xam-xam-xanh-xam-vang-hoa-binh-vert-vang-chanh-vang-kem-kem-la-ma-gach-ngoi-xanh-ngoc-cafe-sua-vert-nikko : 44771

02kg xam-xam-xanh-xam-vang-hoa-binh-vert-vang-chanh-vang-kem-kem-la-ma-gach-ngoi-xanh-ngoc-cafe-sua-vert-nikko : 27340

16kg bac-do-nau-nau-do-do-yamaha-lot-yamaha-dam-yamaha : 1635158

28kg bac-do-nau-nau-do-do-yamaha-lot-yamaha-dam-yamaha : 291376

08kg bac-do-nau-nau-do-do-yamaha-lot-yamaha-dam-yamaha : 89099

04kg bac-do-nau-nau-do-do-yamaha-lot-yamaha-dam-yamaha : 45833

02kg bac-do-nau-nau-do-do-yamaha-lot-yamaha-dam-yamaha : 27694

16kg trang-trang-xanh-trang-xam-cam-vang-lot-hong-tim-mon-vang-dong-vang-dong-dam-vang-cam : 1635158

3kg trang-trang-xanh-trang-xam-cam-vang-lot-hong-tim-mon-vang-dong-vang-dong-dam-vang-cam : 312232

08kg trang-trang-xanh-trang-xam-cam-vang-lot-hong-tim-mon-vang-dong-vang-dong-dam-vang-cam : 89099

04kg trang-trang-xanh-trang-xam-cam-vang-lot-hong-tim-mon-vang-dong-vang-dong-dam-vang-cam : 45833

02kg trang-trang-xanh-trang-xam-cam-vang-lot-hong-tim-mon-vang-dong-vang-dong-dam-vang-cam : 27694

29204 Sơn chịu mặn tàu biển Bạch Tuyết

16kg : 1596000

3kg : 305000

2-8kg : 284000

24264 Sơn dầu nhanh khô Bạch Tuyết

16kg : 1929636

3kg : 368484

2-8kg : 343893

24258 Chất đóng rắn đỏ Bạch Tuyết

13kg : 1992000

0-65kg : 108000

0-35kg : 59000

2-6kg : 406000

24248 Sơn phủ Epoxy Bạch Tuyết đỏ

15kg : 2642647

3kg : 538280

0-8kg : 152510

24244 Chất đóng rắn cho sơn Epoxy Bạch Tuyết

13kg : 1845000

2-6kg : 376000

0-65kg : 100000

0-35kg : 55000

24233 Sơn phủ Epoxy Bạch Tuyết

15kg : 2447572

3kg : 498449

0-8kg : 141467

24214 Sơn lót chống rỉ xám Bạch Tuyết

16kg : 1582430

3kg : 302238

0-8kg : 86268

0-2kg : 27252

0-4kg : 44240

16670 Sơn chống rỉ Bạch Tuyết đỏ mờ

16kg : 1336282

3kg : 255138

0-8kg : 73261

0-4kg : 37781

0-2kg : 24155

16664 Sơn chống rỉ Bạch Tuyết đỏ bóng

16kg : 1371434

3kg : 261830

0-8kg : 75120

0-4kg : 38666

0-2kg : 24597

16659 Sơn dầu Alkyd Bạch Tuyết đen mờ

0-2kg : 27340

16kg : 1600006

3kg : 305540

0-8kg : 87241

0-4kg : 44771

16654 Sơn dầu Alkyd Bạch Tuyết trắng mờ

18kg : 1839499

4kg : 416338

1kg : 111485

0-5kg : 56981

0-2kg : 27694